top of page
Anchor 1

Informace o zpracování osobních údajů

Naše advokátní kancelář zpracovává v souvislosti s výkonem advokacie osobní údajů klientů, zájemců o poskytnutí právních služeb, ale i dalších osob. V souladu s platnými právními předpisy tímto informujeme o zpracování osobních údajů fyzických osob. Neboť vůči našim klientům chceme být maximálně transparentní, snažíme se podat informace o zpracování osobních údajů co nejsrozumitelněji. Pokud Vám ovšem po přečtení tohoto dokumentu nebude zřejmé, jak a proč s Vašimi osobními údaji nakládáme, neváhejte se na nás kdykoli obrátit.

 

I. Kde jsou stanovena pravidla pro nakládání s osobními údaji?

Právními předpisy, které regulují zpracování osobních údajů, jsou zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

II. Kdo je správcem osobních údajů a kdo je jejich subjektem?

Správcem osobních údajů je Mgr. Eva Herufek, advokát, IČ: 08267171, se sídlem Merhautova 931/13, 613 00 Brno. Správce můžete kontaktovat poštou na adrese sídla, emailem na eva.herufek@akherufek.cz, telefonicky na čísle +420 733 518 018 nebo datovou schránkou pod ID qqj9ff9.

Subjektem údajů je vždy konkrétní fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. Subjekty údajů nejsou osoby právnické, ale mohou jimi být osoby fyzické, které za právnické osoby jednají.

Naše kancelář zpracovává osobní údaje klientů, případně osob za klienty jednajících nebo klienty zastupujících, zájemců o poskytnutí právních služeb, jakož i osobní údaje našich dodavatelů. V rámci poskytování právních služeb zpracováváme také osobní údaje osob v postavení smluvních stran, protistran (v rámci soudních či mimosoudních řešení věcí), účastníků řízení, znalců, tlumočníků, svědků, osob zúčastněných na řízení, osob při výkonu veřejné moci v rámci řízení, případně dalších osob, s nimiž přicházíme do styku při poskytování právních služeb v konkrétních věcech. Dále zpracováváme také osobní údaje osob, s nimiž jsme ve smluvním vztahu souvisejícím s výkonem advokacie, tedy našich dodavatelů.

III. Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci našich činností zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu bydliště, adresu sídla, údaje uvedené v obchodním rejstříku, v administrativním registru ekonomických subjektů či jiném registru, email a telefonický kontakt;

 • Údaje významné pro poskytování právní služby, které nám klient v této souvislosti poskytl nebo které jsme se v této souvislosti jinak dozvěděli, zejména při zastupování klienta v soudním, rozhodčím, správním či jiném řízení;

 • Dle charakteru poskytovaných služeb zpracováváme rovněž fotografické, audio- a audiovizuální záznamy, údaje vypovídající o kulturní, společenské a ekonomické situaci subjektu údajů, údaje o rodinném stavu a rodinné situaci, údaje o probíhajících/hrozících/ukončených soudních/správních/trestních/exekučních řízeních;

 • Údaje o veškerých službách poskytovaných klientovi, údaje z telefonické komunikace, emailové a jiné elektronické komunikace, chatu a SMS;

 • Údaje o transakcích mezi advokátem a subjektem údajů, údaje o bankovním spojení subjektu údajů.

IV. Za jakým účelem osobní údaje zpracováváme a jaký je právní základ pro jejich zpracování?

Veškeré osobní údaje zpracováváme vždy jen za právem dovoleným účelem a na základě důvodů výslovně vymezených právními předpisy. Při výkonu advokacie nakládáme s osobními údaji tehdy, je-li naplněn některý ze zákonných důvodů pro zpracování:

 • Plnění smlouvy

Při poskytování právních služeb dochází zpravidla k uzavření smlouvy mezi advokátem a klientem.  Zpracování osobních údajů je nezbytné (a) k uzavření takové smlouvy, (b) k jejímu plnění, kdy plněním smlouvy ze strany advokáta je zejména samotné poskytování právních služeb, (c) k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost klienta. To stejné platí také pro smlouvy uzavírané mezi advokátem a dodavatelem advokáta.

 • Plnění právních povinností

Advokát má v souvislosti s poskytováním právních služeb řadu povinností, kdy zpracování osobních údajů je nutné k jejich splnění. Mezi tyto povinností se řadí:

 1. Široké spektrum povinností uložených advokátovi veřejnoprávními předpisy, plynoucích například z předpisů daňových, účetních, právních předpisů z oblasti výkonu advokacie či předpisů týkajících se problematiky AML (právní předpisy zakotvující opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti).

 2. Povinnosti uložené advokátovi při výkonu advokacie stavovskými předpisy: Výkon advokacie je vázán na plnění přísných pravidel, která určují nejen předpisy právní, ale právě také předpisy stavovské vydávané Českou advokátní komorou. 

 3. Povinnost prevenční a povinnost obezřetnosti při uzavření smlouvy: Právní služby poskytujeme zpravidla na základě smlouvy s klientem. Každý má povinnost v právních vztazích dodržovat obecnou prevenční povinnost, aby nedocházelo k bezdůvodné újmě. To platí samozřejmě i pro advokáta nejen při samotném poskytování právních služeb; advokát je povinen zpracovat určité informace zahrnující i osobní údaje ještě předtím, než právní zastoupení klienta v konkrétní věci převezme. Tyto povinnosti se přitom vztahují na jakékoli smlouvy uzavírané advokátem, tedy i na smlouvy s dodavateli.

 

 • Ochrana oprávněných zájmů advokáta

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je také ochrana oprávněných zájmů advokáta. Oprávněným zájmem může být uplatnění práva ze smlouvy uzavřené mezi advokátem a klientem nebo ze smlouvy uzavřené mezi advokátem a dodavatelem. Oprávněným zájmem je též zasílání newsletteru či jiného obchodního sdělení v souvislosti s poskytováním právních služeb klientům.

 • Souhlas

Zpracování osobních údajů je možné tehdy, udělí-li subjekt údajů ke zpracování údajů vědomý a svobodný souhlas, který je vždy a bezpodmínečně odvolatelný. Považujeme nicméně za nezbytné objasnit, že souhlas není univerzální řešení a ve většině případů dochází ke zpracování osobních údajů na základě jiných, výše uvedených důvodů (např. plnění smlouvy či plnění zákonné povinnosti). Na základě souhlasu se zpracováním proto osobní údaje zpracováváme v minimálním rozsahu nebo vůbec a s velkou pravděpodobností Vás o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů vůbec žádat nebudeme. 

V. Jak osobní údaje získáváme a komu je poskytujeme?

Zpracováváme osobní údaje získané převážně od subjektů údajů. V případě potřeby zpracováváme rovněž osobní údaje subjektů získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.). Zpracováváme rovněž osobní údaje získané od třetích subjektů v souvislosti s poskytováním právním služeb.

Osobní údaje poskytujeme příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci a fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující účetní služby, IT služby, datová úložiště a software), agentura nebo jiný subjekt. Takto osobní údaje poskytujeme bez Vašeho souhlasu pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování.

Osobní údaje dalším příjemcům, k jiným než výše uvedeným účelům a z jiných než výše uvedených důvodů nepředáváme, a pokud bychom tak z nějaké důvodu měli činit, pak jen v případě, že nám k tomu předem udělíte výslovný souhlas anebo výslovný pokyn. 

VI. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování právní služby či právní pomoci nebo po dobu trvání jiného smluvního vztahu s Vámi. Osobní údaje také zpracováváme po dobu trvání oprávněných zájmů advokáta a po dobu trvání a plnění povinností, při nichž ke zpracování osobních údajů dochází. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním, trvá zpracování po dobu, na kterou byl souhlas udělen, pokud důvod pro zpracování údajů nezanikne dříve.  Po ukončení zpracovávání osobních údajů z výše uvedených důvodů osobní údaje uchováváme po dobu stanovenou právními a stavovskými předpisy, zejména po dobu trvání archivačních a skartačních lhůt.

VII. Jaká Vám náleží práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Závěrem uvádíme to nejdůležitější, a to přehled práv, která Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží.

 • Právo na přístup k osobním údajům

Jste vždy oprávněni získat informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 • Právo na opravu osobních údajů

V případě zjištění, že námi zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné, jste oprávněni požádat o provedení opravy nepřesných osobních údajů a my jejich opravu zajistíme bez zbytečného odkladu. Jsou-li údaje neúplné, můžete je kdykoli doplnit.

 • Právo na výmaz osobních údajů

Jste oprávněni požadovat, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Nebude-li výmazu bránit plnění zákonné či jiné povinnosti, neprodleně tak učiníme a osobní údaje nevratně zlikvidujeme.

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

Jste oprávněni požadovat, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování

Je-li zpracování osobních údajů založeno na našich oprávněných zájmech (viz výše uvedení případů, kdy se jedná o oprávněný zájem správce), oprávněných zájmech třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, jste oprávněni vznést proti zpracování námitku.

 • Právo na přenositelnost osobních údajů

Jste oprávněni získat osobní údaje, které jste nám poskytli, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje následně můžete předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme konkrétním způsobem na základě Vámi uděleného souhlasu k takovému zpracování, jste kdykoli oprávněni tento souhlas odvolat.

 • Právo podat stížnost

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním osobních údajů, můžete podat stížnost přímo advokátovi, nebo se se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud jste informace o zpracování osobních údajů dočetli až sem, gratulujeme, a pokud Vás zajímá více, neváhejte se na nás prostřednictvím výše uvedených kontaktů obrátit.

bottom of page